Search
Close this search box.

Konkursas Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti

Pareigybės pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas, pareigybė priskiriama A2 lygiui.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.

Darbo užmokestis – taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,0 iki 12,3, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentas direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą sporto srityje;
 • žinoti sporto veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
 • vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu;
 • mokėti organizuoti bei savarankiškai planuoti savo darbinę veiklą;
 • žinoti saugos darbe, sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir Centro darbo tvarkos taisyklių reikalavimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti raštvedybos pagrindus, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • būti pareigingu, darbščiu ir kūrybingu;
 • mokėti bendrauti su žmonėmis;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją.

Funkcijos:

 • rengia direktoriaus įsakymus suaugusiųjų sporto klausimais, sporto renginių organizavimą ir vykdymą reglamentuojančius tvarkos aprašus, varžybų nuostatus.
 • rengia direktoriaus įsakymus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams;
 • sudaro metinį sporto renginių kalendorių ir rūpinasi jo vykdymu;
 • kaupia, sistemina, apibendrina informaciją sporto renginių klausimais;
 • administruoja ir prižiūri lankomumo apskaitą ,,Stats4sport“ platformoje mokinių ir lankytojų pasikeitimus;
 • planuoja sporto renginių vykdymui reikalingų priemonių įsigijimą;
 • pildo fizinio aktyvumo specialistų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • tvarko sporto renginių dokumentus, ruošia statistines ataskaitas;
 • rengia Centro metinius veiklos planus, savo kuruojamų sričių suaugusiųjų sporto renginių programas;
 • rengia ir administruoja projektus, skirtus suaugusiųjų sporto renginiams vykdyti ir keliamiems tikslams įgyvendinti;
 • organizuoja valstybinių ir kitų švenčių paminėjimą;
 • organizuoja ir koordinuoja Centro vykdomus sporto renginius, rajono pirmenybes, turnyrus, seniūnijų sporto žaidynes, vykdo šios veiklos apskaitą ir analizę;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją;
 • teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl darbo organizavimo tobulinimo;
 • pavaduoja direktorių, jam nesant ir atlieka Centro direktoriaus funkcijas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus pavedimus ir užduotis, atitinkančius Centro tikslus ir funkcijas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens dokumento kopiją.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą (CV).
 4. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).
 5. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.
 6. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (pretendentams į darbuotojo pareigas).
 7. Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą.

Dokumentai priimami:
10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis
per valstybės tarnybos departamento svetainę vataras.lt
https://bit.ly/3nq6hpX
Skelbimas Nr. 80694.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per sistemą.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2022 m. birželio 28 d., pabaiga – 2022 m. liepos 13 d. 

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama:

 • Adresu: Birutės g. 60, LT-87118, Telšiai.
 • Elektroniniu paštu – info@tsrc.lt.
 • Telefonas pasiteiravimui: (8 444) 60 318; 8 655 77558.
 • Skelbimas galioja iki 2022 m. liepos 13 d.
 • Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką.
Facebook
Vertimas »