Search
Close this search box.

Lie­tu­vos jau­nu­čių bok­so čempionatas

Gegu­žės 25–28 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių bok­so čem­pio­na­tas, kuriame da­ly­va­vo 15 mer­ginų ir 112 vai­ki­nų iš de­vy­nio­li­kos mū­sų ša­lies mies­tų ir ra­jo­nų. Telšiams atstovavo trys Tel­šių spor­to ir rek­rea­ci­jos centro bok­si­nin­kai Faus­tas Gus­tys, Eli­jus El­vi­kis ir Di­mit­ri­jus Tsiat­se­ry­n. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 46 kg run­gė­si 6 boksininkai, tel­šiš­kis Faus­tas Gus­tys užė­mė tre­čią­ vie­tą. Svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 66 kg var­žy­bo­se da­ly­va­vo taip pat 6 bok­si­nin­kai, Eli­jus El­vi­kis pel­nė tre­čią­ vie­tą. Pirmą vietą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 kg, kurioje varžėsi 6 boksininkai, iškovojo Di­mit­ri­jus Tsiatseryn. Vai­ki­nai ir jų tre­ne­ris Alek­sand­ras No­so­vas ap­do­va­no­ti dip­lo­mais ir medaliais.

                                                                                                                       Telšių SRC informacija

 

Facebook
Vertimas »